Personvernserklæring

LZ CUSTOMS ZABRDAC personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan LZ CUSTOMS ZABRDAC samler inn og bruker personopplysninger.

LZ CUSTOMS ZABRDAC, ved INNEHAVER, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.LZ-CUSTOMS.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for LZ CUSTOMS behandlinger av personopplysninger på LZ CUSTOMS ZABRDAC, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Cloud pattern er LZ CUSTOMS ZABRDAC databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet, og er vår driftsleverandør for LZ CUSTOMS ZABRDAC

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun LZ CUSTOMS ZABRDAC og cloud pattern som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom LZ CUSTOMS ZABRDAC og cloud pattern regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

LZ CUSTOMS ZABRDAC samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på LZ CUSTOMS ZABRDAC. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy som samler

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på LZ CUSTOMS ZABRDAC

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. E3printable.no anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Cloud pattern setter automatisk to eller tre cookies på frontend (intern/1. cookies). Den første er for økt-ID, som er en midlertidig informasjonskapsel som brukes til å koble den besøkende sammen med data for handlekurven, land utvalg, Customerlogin, etc. Denne informasjonskapselen inneholder bare en unik ID. I tillegg setter cloud pattern en “Husk login” cookie på kunden log-in. funksjonen husker Login’et for neste gang kunden besøker nettstedet, og er derfor en del av en god tjeneste. Til slutt setter smart webs cookie boksen en cookie. De tre informasjonskapslene er dokumentert nedenfor.

I tillegg bruker flere cloud pattern-integrasjoner informasjonskapsler (eksterne/tredjepartsinformasjonskapsler) inkludert Facebook, Twitter og Google Analytics integrering. For informasjon om disse bes du ta kontakt med tredjepart selskap.

Cloud pattern fungerer ikke uten cookies. Deretter økten ID vil ikke bli satt, og nettstedet kan ikke huske handlekurven etc.

Informasjonskapsel for økt-ID (øktsinformasjonskapsel) 
Navn på informasjonskapselen: “PHPSESSID”
Cookie Life: nettleseren lukkes
Cookie funksjon: husker økt-ID (som Web Server bruker for å koble den besøkende med økt for handlekurv, valg av land, Customerlogin, etc.)

Cookie å huske innlogging
Navn på informasjonskapsel: “bruker”
Cookie Life: 30 dager
Cookie funksjon: husker påloggingsinformasjonen

Cookie Box cookie
Navn på informasjonskapselen: “Cc_cookie_accept”
Cookie Life: 12 måneder
Funksjon av cookie: Husk at cookies er godkjent

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Søk

LZ CUSTOMS ZABRDAC lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

Kommentarer på www.LZ-CUSTOMS.COM

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Nyhetsbrev

LZ CUSTOMS ZABRDAC sender ut nyhetsbrev cirka 2-6 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Cloud pattern er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

E-post

LZ CUSTOMS ZABRDAC benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

LZ CUSTOMS ZABRDAC benytter i tillegg eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Din Bruker

Du kan når som helst gå inn på MINE OPPLYSNINGER for å slette din brukerkonto hos LZ CUSTOMS ZABRDAC. All informasjon om ditt kundeforhold vil da slettes fra cloud pattern servere.

Annen relevant lovgivning

I tillegg til personopplysningsloven har blant annet følgende lover betydning for LZ CUSTOMS ZABRDAC behandling av personopplysninger.

Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unntas offentlighet. LZ CUSTOMS praktiserer meroffentlighet, det vil si at tilsynet så langt det er mulig etterstreber at dokumenter skal være offentlige. Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i LZ CUSTOMS ZABRDAC . Som part i saken har du særskilte rettigheter, bl.a. om innsyn i sakens dokumenter.

Arkivloven gir regler om hvordan arkivskaper skal behandle og oppbevare saksdokumenter, samt avlevering til arkivinstitusjon.

Force Majeure gjelder til enhver tid. Dette omfatter pandemier, krig, brann, naturkatastrofer etc. Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold som er utenfor deres kontroll. Ved omfattende hindre som hindrer at avtale blir opprettholdt faller ansvaret bort fra LZ-Customs og partene må komme til enighet. Etter norsk lov kan force majeure både anvendes som et lovhjemlet begrep og som et kontraktsmessig begrep for å bli fritatt for kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar så lenge force- majeure-situasjonen varer ved. LZ-Customs benytter seg av denne retten.

27.Erstatning.

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

 Beror forsinkelsen på en tredjemann som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle men ikke gjør dette.

§ 28.Opplysningsplikt om hindring.

Hindres selgeren å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi kjøperen melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får kjøperen ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

§ 40.Erstatning.

Kjøperen kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen, for så vidt selgeren ikke godtgjør at det forhold at leveringen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i § 27. Reglene ellers i §§ 27 og 28 gjelder tilsvarende.

LZ CUSTOMS ZABRDAC er også tilsynsmyndighet etter flere andre lover. Saksbehandlingen ifølge med dette vil kunne innebære behandling av personopplysninger, tilsvarende som for personopplysningsloven. Mer informasjon finnes her.

SIS-loven (Schengen informasjonssystem versjon II) har egne bestemmelser for innsyn i opplysninger. Se vår nettside for informasjon om dette (lenke). LZ CUSTOMS vil behandle klager på mulig registrering i SIS II etter disse reglene og opplysninger vil bli behandlet på samme måte som andre klagesaker ved tilsynet.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. LZ CUSTOMS ZABRDAC har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av LZ CUSTOMS ZABRDAC systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger LZ CUSTOMS ZABRDAC  ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Frakt

Alle produkter sendes som Norges-Pakken. Alle produkter er sikret med 10 000kr i verdi. I det øyeblikket en pakke er sendt til deg som bruker, er du juridisk eier av produkt og forsikringen på produktet/r står i ditt navn. Skulle en vare mot all formodning bli skadet i frakt må klage rettes mot Posten. De vil behandle din klage og skulle klagen vise seg å være korrekt vil posten utbetale deg summen for nytt produkt. Deretter kan dette bestilles hos oss.

Skadet produkt i frakt

LZ-Customs gjennomgår alle varer for de sender noe ut. Dette gjør vi ved å gå gjennom produktet fysisk og vi dokumenterer dette som en sikkerhet for oss og for deg som en forbruker. Skulle det oppstå en skade i frakt må klage rettes mot Posten .

 

Alle ratt er brukte ratt som er resturert. Selve rattet blir som nytt mens selve basen er brukt. Alle rattene er 95-99% feilfrie og ripefri. Knapper, plast på base og airbag kan inneholde små bruksriper som ikke er betydelige. 

Angrerett

Produktene solgt på Lz-customs.com som er bestillingsvarer og har bestillingstid har ikke angrerett da disse produktene lages spesifikt på bestilling til kunde (eller bestilles fra leverandør spesifikt på kundens bestilling) , Dette omfatter også stylinger deler i form av eksteriør disse, lages på bestilling til hver enkelt bestilling. Produkter som er lagerført følger normal angrefrist.. Dette gjelder start stopp knapper, skiltlys, blinklys. Dette vil stå i produkt beskrivelsen. Varer som har 3-5 dager leveringstid er lagervarer hos oss. Kunde må selv dekke frakt til oss ved bruk av angrerett.

Retur

Alle varer som er lagervarer er det normal retur på. Disse blir refundert i form av konto utbetaling ved månedsskifte når regnskapet fullføres. . Når varen er returnert til oss i god tilstand vil du som kunde bli refundert pengene. Dette forutsetter at produktet er fritt for riper, forpakning er pen og at det ikke er teipet eller borret i produktet. Skulle det være en vare som er mangelfull eller ikke stille opp til forventingene skal det ligge et godt grunnlag for retur. Kontakt oss på mail eller sosiale medier.  På varer som er bestillingsvare vil du som kunde bli refundert et til gode beløp. Dette kan benyttes hos oss på  ønsket vare/r til tilsvarende sum. All retur må forhåndsavtales med oss.

Mangel ved varen/kjøpers rettigheter

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Bilder skal fremvises for reklamasjon. Kjøper selv er ansvarlig for å dobeltsjekke at den leverte delen er korrekt uten å ta av medlevert teip og påføre andre skader mot produktet som forhindrer videresalg.

Betalingen

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt fra selgeren til kjøperen

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestillt/satt i produksjon. Kunden vil være belastet for varen på forskudd da produktene overlevert av selger produseres i hennhold til de spesifikasjonene hver enkelt kunde måtte ønske.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet fortløpende. Kunde blir trukket på forskudd.

Levering

Levering til kunde vil være utført så fort varen er produsert og behandlet til kunde. Alle produktene solgt hos LZ-Customs lages på bestilling og eller bestilles hos leverandør ved kundeordre. Småvarer som vi fører har vi på lager. disse vil ha en leveringstid på 3-5 dager. Dette gjelder varer som start stopp knapper, skiltlys, blinklys.  Kunde betaler for frakt med de frakt satsene som er satt på nettsiden eller med “hent selv” på angitt adresse ved. Gamle Drammensvei 180,1365 Blommenholm. Vi benytter oss av posten for sendinger. Kunde selv er ansvarlig for å hente pakken hos posten innen den anngitte tid. Sporing vil komme automatisk opp i posten sin app. Kunden vil ilegess eventuelle gebyr som måtte oppstå ved retur av pakke samt ny ettersending.

Montering

LZ-Customs er ikke ansvarlig for montering og eller skader for kjøretøy i forbindelse ved montering. Ved LED Display ratt montering hvor 12v er et krav for drift av enheten er kunde selv ansvarlig for å tilrettelegge og koble opp dette. Guide for våre bestselgere (modeller) vil kunne finnes på vår side. Fremgangsmetode og oppkobling for andre modeller er kundens ansvar.

Oppdatering til kunde

Alle kunder vil mota mail for, motatt ordere, ordere under produksjon, ordere er på vei og ordere er komplett.

BILDER OG TEKST

Alle bilder presenter på LZ-Customs er eiet/i besittelse av LZ-Customs. Ved bruk av disse bildene og produkt-tekstene uten skriftlig samtykke fra oss, vil bruker ilegges faktura og anmeldes.

Partene/ Kontaktinformasjon

LZ CUSTOMS ZABRDAC

org nr: 925 507 911

E-post: post@lz-customs.com

Telefon: 90700680

Postadresse: Sagatunveien 54,  3517 Hønefoss